Home » Starppriek Metu Saikne Un Integr Ta M C an S Izgl T Bas Proces by Bau E Gunta
Starppriek Metu Saikne Un Integr Ta M C an S Izgl T Bas Proces Bau E Gunta

Starppriek Metu Saikne Un Integr Ta M C an S Izgl T Bas Proces

Bau E Gunta

Published May 6th 2014
ISBN : 9783639778496
Paperback
72 pages
Enter the sum

 About the Book 

Izmai as cilv ku dom an pie ir jebkurai darb bai jaunu saturu un metodes, t p c main jusies izpratne par izgl t bu. M sdienu cilv kam nav pie emama pas va poz cija. Izgl t bas iest des vad t ja un pedagoga loma izgl t bas proces k uvusi daudzk rtMoreIzmai as cilv ku dom an pie ir jebkurai darb bai jaunu saturu un metodes, t p c main jusies izpratne par izgl t bu. M sdienu cilv kam nav pie emama pas va poz cija. Izgl t bas iest des vad t ja un pedagoga loma izgl t bas proces k uvusi daudzk rt sare t ka, jo jaunaj vid, jaunajos soci li ekonomiskos apst k os, main jusies skol nu v rt bu sist ma. obr d taj ir j atjauno vispus gu zin anu v rt ba. Skol ni m c s lab k un ar liel ku interesi, ja patst v gi mekl saikni starp nezin mo un jau zin mo, uzdod jaut jumus un mekl uz tiem atbildes. Zin an m j b t vienot m un sak rtot m zin m sist m, t p c svar ga to integr cija un starppriek metu saikne m c bu proces .